Козле

Козле

Нема слободни станови

Инфо :

  • Адреса : Ул. Козле бр.8, Скопје
  • Година на градба : 2011год.
  • Инвеститор : Момир Симиќ
  • Проектант : Момир Симиќ
  • Изведувач : Ванко Инженеринг доо Скопје