Жито Лукс – Симакс

Жито Лукс – Симакс

Административен објект

Инфо :

  • Адреса : ул. 808 бр. 2, Скопје
  • Година на градба : Сеуште е во градба
  • Инвеститор : Симакс шпедиција дооел Скопје
  • Проектант : Лутарико доо Скопје
  • Изведувач : Компанија Савовски дооел Скопје