Тениска Академија

Тениска Академија

Објект  Тениска Академија

Спортски објект

Инфо :

  • Адреса : Кеј на река Вардар, Општина Аеродром
  • Година на градба : 2015год
  • Инвеститор : Општина Аеродром, Тениска академија
  • Проектант : Лутарико доо Скопје